Chức năng và nhiệm vụ của phòng

Phòng Kế hoạch Tài chính là một đơn vị trực thuộc Trường Đại học Phan Thiết và được điều hành trực tiếp dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Phòng Kế hoạch Tài chính được thành lập trên nền tảng là bộ phận Kế hoạch Tài chính, để phù hợp với chức năng và nhiệm vụ được giao. Từ những ngày đầu thành lập cho đến nay, tập thể Phòng Kế hoạch Tài chính luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ với sự năng động, sáng tạo, luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, tận tụy và đặc biệt là lòng yêu nghề.

Chức năng:

Phòng Kế hoạch – Tài chính là đơn vị thuộc trường có chức năng tham mưu cho HĐQT trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức, quản lý và thực hiện công tác tài chính, kế toán, thống kê của trường sao cho hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí, đúng quy chế, chế độ theo quy định hiện hành. Phòng làm việc theo sự chỉ đạo trực tiếp của Hội đồng quản trị.

Nhiệm vụ:

 • Tham mưu và giúp Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch chiến lược dài hạn, trung hạn, hàng năm của Nhà trường. Tổ chức quản lý tài chính, thực hiện các quyết định tài chính của Hội đồng quản trị và tổ chức thực hiện công tác kế toán theo quy định của pháp luật.
 • Lập dự toán, tổ chức công tác kế toán, lập báo cáo tài chính theo quy định, bảo quản, lưu trữ chứng từ kế toán của Nhà trường theo quy định hiện hành.
 • Chủ trì phối hợp với các đơn vị xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, thực hiện chế độ kế toán, quản lý tài chính theo quy định hiện hành. Phối hợp với phòng Tổ chức – Hành chính tổ chức công tác kiểm kê vật tư, tài sản, quản lý tài sản của nhà trường.
 • Đề xuất phương hướng, biện pháp cải tiến quản lý tài chính hàng năm, bổ sung, hoàn thiện chế độ, định mức thu chi; Dự toán tài chính hàng năm; Đề xuất phân bổ nguồn tài chính thường xuyên; Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc lập dự toán thu chi và tham mưu xét duyệt dự toán thu chi hàng năm của các đơn vị trực thuộc; Đề xuất sử dụng các nguồn thu có hiệu quả, hướng dẫn các hoạt động tài chính theo quy định.
 • Thực hiện chi các khoản theo dự toán công việc được duyệt. Các khoản chi ngoài dự toán trình Hội đồng quản trị và Hiệu trưởng phê duyệt.
 • Thực hiện thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản như học phí, lệ phí của người học; các khoản thu nộp theo quy định của các đơn vị thuộc trường có hoạt động thu, chi tài chính .
 • Quản lý, phối hợp, đôn đốc các đơn vị có liên quan của Khoa trong việc thu học phí, lệ phí, các khoản thu khác của sinh viên, học viên theo đúng quy định.
 • Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ chứng từ, hoàn chỉnh thủ tục kế toán trước khi trình Hội đồng quản trị và Ban Giám hiệu phê duyệt.
 • Phổ biến, hướng dẫn các phòng ban chuyên môn thực hiện thủ tục tạm ứng, hoàn ứng và các thủ tục tài chính khác theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường, các quy định khác của Nhà nước.
 • Chủ trì việc thực hiện thanh lý các hợp đồng mua sắm vật tư, tài sản , hợp đồng đào tạo, quyết toán cho các giáo viên thỉnh giảng và các cơ sở liên kết đào tạo.
 • Thực hiện kế hoạch phân bổ dự toán kinh phí hàng năm, thanh toán đầy đủ, chính xác, kịp thời, các khoản chi khác phục vụ đào tạo, NCKH, xây dựng cơ sở vật chất, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị của trường theo quy định hiện hành.
 • Thực hiện việc chi trả tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, các khoản phụ cấp, phúc lợi, ngoài giờ và các chế độ khác cho CBNV, giảng viên của Trường. Chi trả học bổng và các chi phí phục vụ cho học tập và giảng dạy.
 • Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất; tổ chức triển khai và phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình xây dựng và phát triển trường theo sự phân công của Hội đồng quản trị.
 • Thực hiện công tác tổng hợp về các lĩnh vực được phân công; Tổng hợp thống kê và báo cáo định kỳ hoặc đột xuất các công việc liên quan đến tất cả các nhiệm vụ trên cho Hội đồng quản trị và Ban Giám hiệu và các cơ quan, ban ngành khi có yêu cầu.