Tổ chức – Nhân sự

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI MAIL
01 Nguyễn Anh Đông Kế toán trưởng 0933166766 nadong@upt.edu.vn
02 Nguyễn Thị Hồng Ly Kế toán viên 0937474105 hongly@upt.edu.vn
03 Nguyễn Thị Thảo Kế toán viên 0389969140 thaont@upt.edu.vn
04 Nguyễn Thị Lệ Hằng Kế toán viên 0916707323 ntlhang@upt.edu.vn
05 Nguyễn Ngọc Diệu Kế toán viên 0919363753 nndieu@upt.edu.vn
06 Lê Thị Nữ Thủ quỹ 0919217251 ltnu@upt.edu.vn